Технологія сучасного заняття

Вимоги до сучасного заняття:
І. Організаційна діяльність викладача на занятті і його особисті якості

Ступінь обладнання заняття ТЗН, наочними посібниками і ефективність їх використання на занятті;
Використання психологічних і гігієнічних вимог по організації заняття (зміна видів діяльності на занятті, врахування індивідуальних і психологічних особливостей студентів при формуванні знань, умінь і навичок і їх перевірці і т.п.).
Наявність зворотного зв’язку на уроці і його рівень;
Знання предмету викладачем і рівень його педагогічної майстерності;
Мова викладача (темп, дикція, інтенсивність, обраність, емоційність, точність використання спеціальної термінології);
Пе6дагогічна культура, такт і зовнішній вигляд викладача на занятті;
Національність використання часу заняття;
Виконання правил охорони праці і техніки безпеки на уроці.

ІІ. Дидактична діяльність викладача

Врахування на занятті принципів дидактики (науковості навчання; систематичності і послідовності, міцності і глибини знань; індивідуалізація процесу навчання; поступності; зв’язку навчання з життя, з практикою);
Ступінь досягнення головної дидактичної мети заняття;
Оптимальність методів навчання, їх відповідність логіці заняття, віку і розвитку студентів (використання елементів проблемності на занятті, дискусійності і т.п.).
Ефективність контролю за знанням студентів на занятті і об’єктивність їх оцінки;
Об’єм домашнього завдання і методика доведення його до студентів.

ІІІ. Виховна діяльність

Виховання особистості студента;
Як розв’язувались завдання морального виховання студентів на уроці;
Ефективність формування трудових навиків студентів в процесі заняття;
Економічне виховання;
Виховання потреби розумової праці у студентів на занятті;
Виховання завдань фізичного і гігієнічного виховання студентів;
Ступінь е6стетичного впливу заняття на студентів;
Наскільки правильно і ефективно використовував викладач зв’язок з життям, з практикою при виконанні виховних завдань в ході заняття;
Ступінь використання викладачем виховних можливостей оцінки (стимулюючої ролі оцінки);
Позиція викладача по відношенню до студентів (зацікавлена чи нейтральна) стиль педагогічного керівництва студентами на занятті (автори тарний, демократичний, ліберальний), ступінь виховного впливу на студентів особи педагога в цілому, виховне значення організації заняття, методів навчання і виховання, використовуваних викладачем.

IV. Діяльність студентів на занятті

Ступінь активності і рівень працездатності студентів на занятті;
Інтерес студентів на занятті;
Наявність у студентів навиків самостійної роботи і її рівень;
уміння студентів при відповіді самостійно виділяти головне в матеріалі заняття;
а) уміння планувати відповіді, хід розв’язку задачі і т.д.
б) уміння аналізувати і оцінювати результати своєї діяльності;
в) рівень розвитку мови.
Темп навчальної діяльності студентів на занятті і рівень сформованості у них навиків такої діяльності;
Рівень культури праці студентів на занятті і ступінь сформованості навиків роботи в зошиті; на класні дошці, з приладами, наочними посібниками;
Рівень організованості і ступінь дисциплінованості студентів на занятті, їх стиль відношення до викладача і один до одного;
Зовнішній вигляд студентів на занятті.