Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Особи, які навчаються у коледжі, мають право на:
• навчання для здобуття освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня з акредитованих спеціальностей та напрямів, атестованих професій і повної загальноосвітньої підготовки;
• вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, поза аудиторних занять;
• додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва;
• продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з коледжем;
• одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
• користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою коледжу;
• доступ до інформації в усіх галузях знань;
• участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
• особисту, або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
• участь у об’єднаннях громадян;
• безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
• забезпечення стипендіями у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
• трудову діяльність у поза навчальний час у встановленому порядку;
• перерву в навчанні у коледжі;
• користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
• обирання до вищого колегіального  органу самоврядування коледжу;
• обирання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених  освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, встановленому директором;
• відвідування занять на інших відділеннях коледжу з дозволу завідуючих відділенням за умови виконання графіка навчального плану, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;
• отримування матеріальної допомоги згідно з діючим законодавством;
• створення фондів для студентських потреб;
• участь у роботі громадських організацій, політичних партій;
• користування пільгами, встановленими діючим законодавством, під час навчання без відриву від виробництва;
• академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу гідно з положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
• складання достроково екзаменів і заліків за умов виконання усіх вимог, передбачених навчальними планами і програмами;
• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
• надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
• моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
• канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
2. Здобувачі освіти коледжу, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Здобувачі освіти коледжу мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
3. Особи, які навчаються у коледжі, зобов’язані:
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
• виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;
• відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття і документально підтверджувати поважність причин, складати заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;
• дотримуватися Положення і Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
• дбайливо ставитись до майна коледжу;
• займатися самообслуговуванням у навчальному корпусі;
• підвищувати свій загальноосвітній рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, українською мовою та знаннями культури, історії та традицій українського народу;
• постійно прагнути до морального і фізичного вдосконалення.
4. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути відраховані з коледжу:
• за власним бажанням;
• за невиконання навчального плану;
• за порушення умов контракту;
• за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп’яніння;
• за рішенням суду, що вступає в законну силу;
• за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку за погодженням з профспілковою організацією коледжу та комісією у справах неповнолітніх.
5. Особи, які навчаються у коледжі, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану        (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї). Особам, які перервали навчання у коледжі, надається академічна відпустка.
6. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з коледжу, здійснюється під час канікул.
7. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути переведені з:
•  коледжу до іншого коледжу  або технікуму;
•  одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
• однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
          Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається Міністерством освіти і науки України.
8. Випускники коледжу вільні у виборі місця роботи.
         Якщо випускник коледжу навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.
          Випускник, який навчався за державним та цільовим замовленням і якому присвоєно відповідну кваліфікацію, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником та коледжем.
9. Права та обов’язки інших учасників навчально-виховного процесу визначаються Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, посадовими інструкціями та окремими положеннями структурних підрозділів.
10. Коледж несе відповідальність у встановленому діючим законодавством порядку за шкоду, заподіяну здоров’ю і працездатності учасників навчально-виховного процесу.


Правила поведінки здобувачів освіти