Програми кваліфікаційних іспитів

Положення про атестацію здобувачів освіти та роботу екзаменаційної комісії


Атестація здобувачів освіти

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами фахової передвищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів фахової передвищої освіти.

Атестація проводиться екзаменаційною комісією відповідно довимог стандарту фахової передвищої освіти та освітньо-професійної програми за спеціальністю після виконання здобувачем освіти навчального плану.

Процедура атестації здобувачів фахової передвищої освіти може здійснюватися за формою, що передбачена освітньо-професійною програмою. Можливі форми атестації:

– кваліфікаційний іспит за спеціальністю в установленому порядку;

–     публічний захист кваліфікаційної роботи.

Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти здійснюють екзаменаційні комісії, строк повноважень ЕК становить один календарний рік. Екзаменаційна комісія створюється, як єдина для усіх форм навчання в складі голови та членів екзаменаційної комісії з кожної спеціальності на навчальний рік. Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується наказом директора Коледжу не пізніше ніж за місяць до початку роботи екзаменаційної комісії. Кількість членів екзаменаційної комісії, включаючи голову, становить не більше чотирьох осіб.

Екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком освітнього процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів спеціальностей, затверджується наказом директора Коледжу і доводяться до відома випускових циклових комісій до початку навчального року.

Розклад роботи кожної екзаменаційної комісії узгоджується з головою екзаменаційної комісії та затверджується наказом директора Коледжу.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Здобувачам, які успішно склали кваліфікаційний іспит або захистили кваліфікаційну роботу, рішенням екзаменаційної комісії видається диплом встановленого зразка про закінчення коледжу та отриману кваліфікацію.

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової загальної середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожної навчальної дисципліни.

Порядок формування, організацію роботи та підведення підсумків роботи екзаменаційних комісій в Коледжі регламентує «Положення про Атестацію здобувачів освіти та екзаменаційні комісії у Відокремленому структурному підрозділі «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування».